• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ENTP: Hướng ngoại – Trực giác- Lý trí – Linh hoạt

    Những người thuộc nhóm ENTP có lối sống chủ đạo là trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình.

    Ngoài ra ENTP còn có một lối sống thứ hai là tư duy hướng nội, họ giải quyết những vấn đề theo lí trí và logic.